KLIENTU PERSONAS DATU PRIVĀTUMA POLITIKA

 

 

  1. Dokumenta mērķis

1.1.    Klientu personas datu privātuma politikas mērķis ir informēt SIA "Baltic Restaurants Latvia" klientus par to, kā tiek veikta viņu personas datu apstrāde, kā arī informēt klientus par to, kādas ir un kādā veidā tiek nodrošinātas SIA "Baltic Restaurants Latvia" klientu tiesības saistībā ar personas datu apstrādi.

1.2.    Klientu personas datu privātuma politika ir paredzēta un attiecas uz visu SIA "Baltic Restaurants Latvia" klientu, t.sk., bijušo, esošo un potenciālo pakalpojumu saņēmēju (fizisko personu), personas datu apstrādi.

1.3.    Šī privātuma politika ir izstrādāta saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13. un 14.panta noteikumiem par datu subjekta informēšanas pienākumu.

1.4.    Šī privātuma politika ir paredzēta izvietošanai SIA "Baltic Restaurants Latvia" interneta mājas lapās, lai nodrošinātu ikvienam klientam cik vien iespējams brīvu un laikā un telpā neierobežotu piekļuvi šajā dokumentā ietvertajai informācijai.

 

  1. Dokumentā lietoto terminu un saīsinājumu skaidrojums

2.1.    Uzņēmums – Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Baltic Restaurants Latvia”;

2.2.    ES - Eiropas Savienība;

2.3.    Klients - identificēta vai identificējama fiziska persona, kura ir, ir bijusi vai potenciāli varētu būt Uzņēmuma klients. Ar terminu “klients” šajā dokumentā tiek apzīmēts gan SIA “Baltic Restaurants Latvia” ēdināšanas pakalpojumu līguma slēdzējs, gan ēdināšanas pakalpojumu saņēmējs.

2.4.    Personas dati - jebkura informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisku personu (šajā gadījumā personas dati ir klienta dati);

2.5.    Apstrāde - jebkura ar personas datiem vai personas datu kopumiem veikta darbība vai darbību kopums, ko veic ar vai bez automatizētiem līdzekļiem, piemēram, vākšana, iegūšana, reģistrācija, organizēšana, strukturēšana, glabāšana, pielāgošana vai pārveidošana, atgūšana, aplūkošana, izmantošana, izpaušana, saskaņošana vai kombinēšana, ierobežošana, dzēšana vai iznīcināšana;

2.6.    Pārzinis - juridiska persona, kas nosaka personas datu apstrādes nolūkus un līdzekļus (šajā gadījumā pārzinis ir SIA “Baltic Restaurants Latvia”);

2.7.    Trešā persona - fiziska vai juridiska persona, publiska iestāde, aģentūra vai struktūra, kura nav datu subjekts (klients), pārzinis, apstrādātājs un personas, kuras pārziņa vai apstrādātāja tiešā pakļautībā ir pilnvarotas apstrādāt personas datus;

2.8.    Trešās valstis - valstis, kas nav ES dalībvalstis;

2.9.    Regula - Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula).

 

  1. Pārziņa identitāte un kontaktinformācija

3.1.    Klientu personas datu apstrādes nolūkus un līdzekļus nosaka, un klientu personas datu apstrādi veic sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Baltic Restaurants Latvia”, reģistrācijas Nr.40003556833, juridiskā adrese: Elizabetes iela 20, Rīga, LV-1050, tālrunis +371 67205599, e-pasta adrese: shop.lv@balticrest.com, interneta mājas lapas adrese:www.balticrest.com.

 

  1. Personas datu apstrādes nolūki un informācija par katra nolūka ietvaros veikto apstrādi

4.1.    Uzņēmums apstrādā klientu personas datus šādiem nolūkiem:

4.1.1.   Līgumu ar klientiem noslēgšana un izpilde (pakalpojumu sniegšana);

4.1.2.   Samaksas par sniegtajiem pakalpojumiem administrēšana;

4.1.3.   Grāmatvedības kārtošana, t.sk., attaisnojuma dokumentu glabāšana;

4.1.4.   Noziedzīgu nodarījumu pret īpašumu un personas veselību novēršana un atklāšana, izmantojot videonovērošanu;

4.1.5.   Klientu uzrunāšana, izmantojot komerciālos paziņojumus;

4.1.6.   Klientu apmierinātības izvērtēšana, rīkojot klientu apmierinātības aptaujas un izlozes aptaujas dalībniekiem;

4.1.7.   Interneta vietņu funkcionalitātes uzlabošana, izmantojot sīkdatnes.

4.2.    Apstrādes nolūka “Līgumu ar klientiem noslēgšana un izpilde (pakalpojumu sniegšana)” ietvaros tiek apstrādāti tādi klientu un pakalpojumu saņēmēju personas dati, kuri ir nepieciešami līgumu par ēdināšanas pakalpojumiem noslēgšanai un izpildei, t.i., ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšanai. Uzņēmuma darbības specifikai ir raksturīga situācija, ka ne vienmēr klients (līguma slēdzējs) ir arī ēdināšanas pakalpojuma saņēmējs, jo liela daļa no Uzņēmuma ēdināšanas pakalpojuma saņēmējiem ir bērni (izglītības iestāžu audzēkņi), un šādā gadījumā līguma slēdzēji ir bērnu vecāki (aizbildņi), vai arī ēdināšanas pakalpojuma saņēmēji ir juridisku personu darbinieki, un šādā gadījumā līguma slēdzēji ir komersanti (darba devēji). Šī dokumenta ietvaros ar terminu “klients” ir jāsaprot gan ēdināšanas pakalpojuma saņēmējs, gan līguma slēdzējs.

Šī apstrādes nolūka ietvaros var tikt apstrādāti šādi klientu personas dati: vārds, uzvārds, personas kods, deklarētā dzīvesvietas adrese, e-pasts, telefona Nr., darba vietas nosaukums un adrese, bērniem - izglītības iestādes nosaukums un adrese, uztura korekcijas dati.

Šī apstrādes nolūka ietvaros klientu personas dati netiek nodoti ārpus Uzņēmuma.

Šī apstrādes nolūka ietvaros veiktās klientu personas datu apstrādes tiesiskais pamats ir līguma sagatavošana, noslēgšana un izpilde (Regulas 6.panta 1.b) apakšpunkts).

Šī apstrādes nolūka ietvaros apstrādātie personas dati tiek iegūti no pašiem klientiem, izņemot gadījumus, kad ēdināšanas pakalpojuma saņēmēja datus Uzņēmumam iesniedz viņa darba devējs (šādos gadījumos personas datus ir ieguvis darba devējs no sava darbinieka). Minēto personas datu sniegšana ir priekšnosacījums, lai Uzņēmums ar klientu varētu noslēgt līgumu un to izpildīt. Ja Uzņēmumam netiek sniegti personas dati, Uzņēmums nevar noslēgt un pienācīgi izpildīt līgumu.

Šī apstrādes nolūka ietvaros klientu personas dati tiek glabāti 10 gadus pēc līguma izbeigšanās, ja līgums noslēgts ar fizisku personu, un 3 gadus, ja līgums noslēgts ar komersantu.

4.3.    Apstrādes nolūka “Samaksas par sniegtajiem pakalpojumiem administrēšana” ietvaros var tikt apstrādāti tādi klientu personas dati, kuri ir nepieciešami Uzņēmuma rēķinu par sniegtajiem pakalpojumiem izrakstīšanai, saistīti ar pakalpojumu samaksas saņemšanu, kā arī nepieciešami klientu parādu piedziņas procesā, t.i., vārds, uzvārds, personas kods, e-pasts, telefona Nr., deklarētā dzīvesvietas adrese, darba vietas nosaukums, bērniem - izglītības iestādes nosaukums, rēķina summa par katram pakalpojumu saņēmējam sniegtajiem pakalpojumiem, bankas konta vai maksājumu kartes numurs.

Šī apstrādes nolūka ietvaros atsevišķu klientu atsevišķi personas dati var tikt izpausti pašvaldību iestādēm gadījumos, kad Uzņēmuma sniegtos bērnu ēdināšanas pakalpojumus apmaksā pašvaldības; uzņēmumiem, kuri apmaksā savu darbinieku ēdināšanu, parādu piedziņas pakalpojumu sniedzējiem, tiesai, zvērinātiem tiesu izpildītājiem.

Šī apstrādes nolūka ietvaros veiktās klientu personas datu apstrādes tiesiskais pamats ir līguma izpilde (Regulas 6.p. (1) b)); klienta piekrišana (Regulas 6.p. (1) a)), kas izpaužas kā subsidētās ēdināšanās personalizētās kartes saņemšana un lietošana.

Šī apstrādes nolūka ietvaros apstrādātie personas dati tiek iegūti no pašiem klientiem. Minēto personas datu sniegšana ir priekšnosacījums, lai Uzņēmums ar klientu varētu noslēgt līgumu un to izpildīt. Ja Uzņēmumam netiek sniegti personas dati, Uzņēmums nevar noslēgt un pienācīgi izpildīt līgumu.

Šī apstrādes nolūka ietvaros klientu personas dati tiek glabāti 10 gadus pēc līguma izbeigšanās, ja līgums noslēgts ar fizisku personu, un 3 gadus, ja līgums noslēgts ar komersantu.

4.4.    Apstrādes nolūka “Grāmatvedības kārtošana, t.sk., attaisnojuma dokumentu glabāšana” ietvaros var tikt apstrādāti tādi klientu personas dati, kurus saskaņā ar grāmatvedības kārtošanas noteiktumiem ir nepieciešams iekļaut attaisnojuma dokumentos (Uzņēmuma izrakstītos rēķinos), lai izpildītu normatīvo aktu prasības par saimnieciskā darījuma norises izsekojamību, t.i., vārds, uzvārds, personas kods, e-pasts, deklarētā dzīvesvietas adrese, bankas konta vai maksājumu kartes numurs.

Šī apstrādes nolūka ietvaros klientu personas dati var tikt izpausti Valsts ieņēmumu dienestam tā normatīvajos aktos noteikto funkciju veikšanai, un dokumentu arhivēšanas pakalpojumu sniedzējam, lai nodrošinātu dokumentu glabāšanu normatīvajos aktos noteikto termiņu.

Šī apstrādes nolūka ietvaros veiktās klientu personas datu apstrādes tiesiskais pamats ir normatīvajos aktos noteikts Uzņēmuma pienākums (Regulas 6.p. (1) c)).

Šī apstrādes nolūka ietvaros apstrādātie personas dati tiek iegūti no pašiem klientiem. Minēto personas datu sniegšana ir priekšnosacījums, lai Uzņēmums ar klientu varētu noslēgt līgumu un to izpildīt. Ja Uzņēmumam netiek sniegti personas dati, Uzņēmums nevar noslēgt un pienācīgi izpildīt līgumu.

Šī apstrādes nolūka ietvaros klientu personas dati tiek glabāti 5 gadus pēc attiecīgā attaisnojuma dokumenta datuma.

4.5.    Apstrādes nolūka “Noziedzīgu nodarījumu pret īpašumu un personas veselību novēršana un atklāšana, izmantojot videonovērošanu” ietvaros daļā no Uzņēmuma struktūrvienībām (ēdienu izdales zonā un ēdamzāles zonā) tiek veikta videonovērošana, kā rezultātā Uzņēmums iegūst videoierakstus ar tajos redzamu klienta (tajā skaitā, klienta sejas) attēlu, kā arī informāciju par klienta atrašanās vietu konkrētā laikā, ņemot vērā, ka videonovērošanas kameras ir uzstādītas Uzņēmuma telpās ar konkrētu adresi, un videoieraksts fiksē ierakstīšanas datumu un laiku.

Šī apstrādes nolūka ietvaros klientu personas dati var tikt izpausti apsardzes pakalpojumu sniedzējiem, Valsts policijai, Pašvaldības policijai, tiesai, apdrošināšanas pakalpojumu sniedzējiem, Valsts darba inspekcijai, Veselības inspekcijai, Pārtikas veterinārajam dienestam, Slimību profilakses un kontroles centram.

Šī apstrādes nolūka ietvaros veiktās klientu personas datu apstrādes tiesiskais pamats ir klientu vitālo interešu (veselības un dzīvības) aizsardzība (Regulas 6.p. (1) d)), Uzņēmuma un trešo personu leģitīmo interešu ievērošana (Regulas 6.p. (1) f)). Uzņēmuma un trešo personu leģitīmās intereses ir īpašuma aizsardzība, drošas vides nodrošināšana Uzņēmuma personālam un klientiem, kā arī tiesības uz noziedzīgu nodarījumu efektīvu izmeklēšanu, seku novēršanu un vainīgo personu saukšanu pie atbildības.

Šī apstrādes nolūka ietvaros apstrādātie personas dati tiek iegūti no pašiem klientiem, kuri tos netiešā veidā sniedz ieejot un uzturoties Uzņēmuma telpās, kurās tiek veikta videonovērošana. Par videonovērošanu Uzņēmuma telpās klienti tiek informēti ar attiecīgu uzlīmi par videonovērošanu pie ieejas konkrētajās Uzņēmuma telpās, lai gadījumā, ja klients nevēlas nokļūt videoierakstā, tam būtu iespēja atturēties no ieiešanas telpās. Ja klients iebilst pret videonovērošanu, tad viņam nav iesējas saņemt ēdināšanas pakalpojumus tajās Uzņēmuma struktūrvienībās, kurās tiek veikta videonovērošana.

Šī apstrādes nolūka ietvaros videoieraksti, tātad arī klientu personas dati, tiek glabāti aptuveni 1 mēnesi no ieraksta brīža. Precīzāku personas datu glabāšanas termiņu nav iespējams noteikt, jo videoierakstu sistēma darbojas pēc principa, ka ir noteikts datu apjoms, kuru ir iespējams uzglabāt atmiņas iekārtā. Tiklīdz viss datu apjoms ir aizpildīts ar ierakstiem, jaunākie ieraksti atmiņas iekārtā saglabājas uz tā rēķina, ka tiek dzēsti senākie ieraksti. Atmiņas iekārtas apjoma aizpildīšanas intensitāte ir atkarīga no ierakstos fiksēto objektu skaita un to kustību intensitātes, proti, ja tā ir lielāka, tad konkrēta brīža ieraksta uzglabāšanas cikls var būt īsāks kā 1 mēnesis, savukārt, ja ir intensitāte mazāka, tad ieraksta uzglabāšanas cikls var būt nedaudz ilgāks kā 1 mēnesis. Gadījumā, ja noticis noziedzīgs nodarījums vai ir aizdomas par to, videoieraksts tiek glabāts līdz visu ar noziedzīgu nodarījumu saistīto procesuālo darbību pabeigšanai.

4.6.    Apstrādes nolūka “Klientu uzrunāšana, izmantojot komerciālos paziņojumus” ietvaros tiek sūtīti komerciāla satura paziņojumi esošajiem un potenciālajiem klientiem, izmantojot Uzņēmuma rīcībā esošas klientu e-pasta adreses vai tālruņa numurus. Gadījumā, ja e-pasta adrese satur personas vārdu un/vai uzvārdu un/vai uzņēmuma nosaukumu, tad uzskatāms, ka Uzņēmuma rīcībā ir klienta vārds, uzvārds un informācija par darba vietu. Komerciāla satura paziņojumi var saturēt Uzņēmuma mārketinga nodaļas sagatavotu informāciju par īpašajiem piedāvājumiem, atlaidēm, akcijām, jaunumiem, u.tml. Katrs komerciālais paziņojums satur informāciju par to, kādā veidā klients var atteikties no turpmāku komerciālo paziņojumu saņemšanas. Atteikuma iesniegšana tiek nodrošināta pēc iespējas klientam vienkāršā veidā, kā rezultātā komerciālo paziņojumu sūtīšana nekavējoties tiek izbeigta un klienta dati tiek dzēsti.

Šī apstrādes nolūka ietvaros klientu personas dati netiek nodoti ārpus Uzņēmuma.

Šī apstrādes nolūka ietvaros veiktās klientu personas datu apstrādes tiesiskais pamats ir klienta piekrišana (Regulas 6.p. (1) a)) un Uzņēmuma leģitīmo interešu ievērošana (Regulas 6.p. (1) f)). Uzņēmuma leģitīmās intereses ir apgrozījuma palielināšana.

Šī apstrādes nolūka ietvaros apstrādātie personas dati var tikt iegūti no pašiem klientiem vai darba e-pastu gadījumā – no klientu darba devējiem. Klientam nav pienākuma sniegt Uzņēmumam savus personas datus šī apstrādes nolūka ietvaros, un datu nesniegšana nevar radīt klientam nekādas sekas.

Šī apstrādes nolūka ietvaros klientu personas dati tiek glabāti līdz brīdim, kad Uzņēmums konstatē, ka attiecīgais telefona numurs vai e-pasta adrese vairs neeksistē, vai klients atsakās no komerciālo paziņojumu saņemšanas.

4.7.    Apstrādes nolūka “Klientu apmierinātības izvērtēšana, rīkojot klientu apmierinātības aptaujas un izlozes aptaujas dalībniekiem” ietvaros tiek veiktas klientu aptaujas, kurās klienti var brīvprātīgi piedalīties, aizpildot aptaujas anketu. Anketas ietvaros klienti tiek aicināti norādīt savu vārdu, uzvārdu, tālruņa numuru un/vai e-pasta adresi, un atbildēt uz Uzņēmuma sagatavotiem jautājumiem par klienta viedokli un vēlmēm attiecībā uz Uzņēmuma piedāvāto pakalpojumu kvalitāti, ēdienu sortimentu, vēlamajiem uzlabojumiem u.tml. Uzņēmuma mērķis ir nodrošināt pieprasījumam atbilstošu piedāvājumu, tādēļ arī nepieciešams noskaidrot, kāds ir pieprasījums. Lai motivētu klientus piedalīties aptaujās, Uzņēmums atsevišķos gadījumos rīko izlozes aptaujas dalībniekiem. Pienācīgi aizpildīta aptaujas anketa nodrošina klienta dalību izlozē. Klienta personas dati (vārds, uzvārds, tālruņa numurs vai e-pasta adrese) tiek izmantoti, lai paziņotu klientam par izlozes laimestu un nodrošinātu laimesta saņemšanu.

Šī apstrādes nolūka ietvaros klientu personas dati var tikt izpausti Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijai, Valsts ieņēmumu dienestam.

Šī apstrādes nolūka ietvaros veiktās klientu personas datu apstrādes tiesiskais pamats ir klienta piekrišana (Regulas 6.p. (1) a)), kuru tas izsaka ar aptaujas anketas iesniegšanu Uzņēmumam. Klients var nenorādīt savu vārdu, uzvārdu, tālruņa numuru vai e-pasta adresi un nepiedalīties izlozē, šādā gadījumā klientam tiek nodrošināta iespēja piedalīties aptaujā anonīmi.

Šī apstrādes nolūka ietvaros apstrādātie personas dati tiek iegūti no pašiem klientiem. Klientam nav pienākuma sniegt Uzņēmumam savus personas datus šī apstrādes nolūka ietvaros, un datu nesniegšana nevar radīt klientam nekādas sekas.

Šī apstrādes nolūka ietvaros aptaujas anketas tiek glabātas 1 gadu pēc aptaujas ietvaros veiktās izlozes noslēguma datuma vai aptaujas noslēguma datuma (ja netiek rīkota izloze).

4.8.    Apstrādes nolūka “Interneta vietņu funkcionalitātes uzlabošana, izmantojot sīkdatnes” ietvaros Uzņēmuma interneta vietnēs shop.balticrest.com  tiek izmantotas sīkdatnes - nelielas teksta datnes, kas tiek nosūtītas uz klienta datoru vai mobilo iekārtu tīmekļa vietnes apmeklēšanās laikā un ko tīmekļa vietne saglabā klienta datorā vai mobilajā ierīcē, kad klients atver vietni. Katrā turpmākajā apmeklējuma reizē sīkdatnes tiek nosūtītas atpakaļ uz izcelsmes mājas lapu vai uz citu mājas lapu, kas atpazīst šo sīkdatni. Sīkdatnes darbojas kā konkrētas mājas lapas atmiņa, ļaujot šai lapai atcerēties klienta datoru nākamajās apmeklējuma reizēs, tai skaitā sīkdatnes var atcerēties klienta iestatījumus vai uzlabot lietotāja ērtības.

Uzņēmuma interneta vietnēs ir uzstādīts “Google Inc” izveidotās programmas “Google Analytics” veidotās sīkdatnes. “Google Analytics” sīkdatņu izmantošanas mērķis ir Uzņēmuma interneta vietņu funkcionalitātes uzlabošana. Plašāk par “Google Analytics” pakalpojuma sniegšanas noteikumiem var iepazīties mājaslapā http://www.google.com/analytics/terms/us.html.

 

Ja klients vēlas, lai Uzņēmums neiegūst informāciju par klienta aktivitātēm Uzņēmuma interneta vietnē, klients var aktivizēt Google Analytics Opt-out Browser Add-on (https://support.google.com/analytics/answer/181881) papildrīku. Šis papildrīks sazinās ar Google Analytics JavaScript (ga.js), lai norādītu, ka dati par attiecīgo interneta vietnes apmeklējumu nav jāsūta uz “Google Analytics”.

Ar sīkdatnēm saistītā informācija netiek izmantota, lai interneta vietnes apmeklētāju personiski identificētu.

Sīkdatnes tiek glabātas klienta iekārtā ne ilgāk kā divus gadus.

  1. Datu nesūtīšana uz trešajām valstīm vai starptautiskām organizācijām

5.1.    Nekādi klientu personas dati netiek sūtīti uz trešajām valstīm vai starptautiskām organizācijām.

 

  1. Automatizētu lēmumu nepieņemšana

6.1.    Uzņēmums neveic nekādu automatizētu lēmumu pieņemšanu saistībā ar klientu personas datiem vai to apstrādi.

 

  1. Klienta tiesības

7.1.    Ikvienam klientam ir tiesības saņemt no Uzņēmuma apstiprinājumu par to, vai attiecībā uz klientu tiek vai netiek apstrādāti personas dati, un, ja tiek, klientam ir tiesības piekļūt attiecīgajiem datiem un saņemt informāciju par Uzņēmuma veikto datu apstrādi, kā arī saņemt Uzņēmuma apstrādē esošo personas datu kopiju.

7.2.    Ikvienam klientam ir tiesības panākt, lai Uzņēmums bez nepamatotas kavēšanās labotu neprecīzus klienta personas datus. Ņemot vērā apstrādes nolūkus, klientam ir tiesības panākt, lai nepilnīgi viņa personas dati tiktu papildināti.

7.3.    Ikvienam klientam ir tiesības panākt, lai Uzņēmums bez nepamatotas kavēšanās dzēstu klienta personas datus, un Uzņēmuma pienākums ir bez nepamatotas kavēšanās dzēst klienta personas datus, ievērojot Regulā noteiktos datu dzēšanas priekšnosacījumus un izņēmumus.

7.4.    Ikvienam klientam Regulā noteiktajos gadījumos ir tiesības panākt, lai Uzņēmums ierobežotu klienta personas datu apstrādi, kā arī tiesības tikt informētam pirms attiecīgā apstrādes ierobežojuma atcelšanas.

7.5.    Ikvienam klientam, balstoties uz iemesliem saistībā ar viņa īpašo situāciju, ir tiesības jebkurā laikā iebilst pret savu personas datu apstrādi, kas pamatojas uz to, ka apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uzdevumu, ko tas veic sabiedrības interesēs vai īstenojot Uzņēmumam likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras, vai apstrāde ir vajadzīga Uzņēmuma vai trešo personu leģitīmo interešu ievērošanai.

7.6.    Ikvienam klientam ir tiesības saņemt personas datus attiecībā uz sevi, kurus viņš sniedzis Uzņēmumam, strukturētā, plaši izmantotā un mašīnlasāmā formātā un ir tiesības minētos datus nosūtīt citam pārzinim, un pārzinis, kuram attiecīgie personas dati sniegti, tam nerada nekādus šķēršļus, ja apstrāde pamatojas uz klienta piekrišanu vai uz līgumu, un apstrādi veic ar automatizētiem līdzekļiem. Īstenojot savas tiesības uz datu pārnesamību, klientam ir tiesības uz personas datu nosūtīšanu tieši no Uzņēmuma citam pārzinim, ja tas ir tehniski iespējams.

7.7.    Ikvienam klientam ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt savu sniegto piekrišanu, neietekmējot tādas personas datu apstrādes likumīgumu, kuras pamatā ir pirms atsaukuma sniegta piekrišana.

7.8.    Ikvienam klientam ir tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei – Latvijas Republikas Datu valsts inspekcijai, ja saistībā ar Uzņēmuma veikto klienta personas datu apstrādi ir aizskartas klienta tiesības.

7.9.    Lai īstenotu iepriekšminētās klienta tiesības (izņemot tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei), klientam ir jāvēršas Uzņēmumā ar rakstisku pieprasījumu, to nosūtot uz e-pasta adresi: shop.lv@balticrest.com (ja pieprasījums sastādīts elektroniska dokumenta formā, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu), vai nosūtot uz Uzņēmuma juridisko adresi (ja pieprasījums sastādīts papīra dokumenta formā, kas pašrocīgi parakstīts).

 

  1. Saziņa ar Uzņēmumu

8.1.    Ar klientu personas datu apstrādi saistītos jautājumos klienti un citas ieinteresētās personas var griezties pie Uzņēmuma, rakstot uz Uzņēmuma e-pasta adresi: shop.lv@balticrest.com vai nosūtot savu jautājumu uz Uzņēmuma juridisko adresi: Elizabetes iela 20, Rīga, LV-1050.

8.2.    Klientu pieprasījumus, kas saistīti ar to tiesību īstenošanu, Uzņēmums izvērtē un izpilda mēneša laikā, skaitot no pieprasījuma saņemšanas brīža, attiecīgi informējot klientu par Uzņēmuma veiktajām darbībām. Ņemot vērā pieprasījuma sarežģītību, tā izpildes laiks var tikt pagarināts vēl uz diviem mēnešiem. Šādā gadījumā Uzņēmums mēneša laikā pēc pieprasījuma saņemšanas informē klientu par pieprasījuma izpildes pagarinājumu un kavēšanās iemesliem.

8.3.    Ja, izvērtējot klienta pieprasījumus, Uzņēmums secina, ka klienta pieprasījumi ir acīmredzami nepamatoti vai pārmērīgi, jo īpaši to regulāras atkārtošanās dēļ, Uzņēmums, sniedzot klientam attiecīgu skaidrojumu, var pieprasīt saprātīgu samaksu, ņemot vērā administratīvās izmaksas, kas saistītas ar informācijas vai saziņas nodrošināšanu vai pieprasītās darbības veikšanu, vai arī - atteikties izpildīt pieprasījumu.